BeHaPoż na Rajdzie EVISA 2012.

W dniu 04 października wzięliśmy udział (jakowspółorganizatorzy) w Rajdzie podczas X Warsztatów EVISA. Naszym zadaniem było przygotowanie zadania praktycznego oraz testu wiedzy, konkurencji i łamigłówek dla uczestników Warsztatów. Tematyką przewodnią naszego stanowiska była Ewakuacja, ale przy okazji była to możliwość sprawdzenia wiedzy uczestników (głównie pochodzących z zakładów pracy, zajmujących się sprawami związanymi z bezpieczeństwem) o bezpieczeństwie i ochronie p-poż.

Zaproponowaliśmy zadanie polegające na próbie opuszczenia strefy zagrożonej i dotarcia do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Po drodze zawodnicy musieli też udzielić pierwszej pomocy osobie, która podczas ewakuacji straciła przytomność. Rolę pomieszczenia odegrał nasz korytarz ewakuacyjny, rolę poszkodowanego – fantom LittleAnn. Niektórzy uczestnicy po raz pierwszy mieli okazję do zastosowania w praktyce defibrylatora AED.

Po ćwiczeniu praktycznym zaproponowaliśmy także trochę „łamigłówek” ćwiczących umysł;). Test wiedzy sprawił uczestnikom trochę trudności, głównie dobór właściwych rodzajów gaśnic do rodzaju palącego się materiału. Kłopot sprawiały także rebusy. „Wykreślanka strażacka” na tym tle wydawała się najprostszą łamigłówką – prawie wszystkie drużyny znalazły przynajmniej 15 ukrytych wyrazów (na 23).

Częścią podsumowania Rajdu była także nasza prezentacja. Rozpoczęliśmy od wymagań związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków ewakuacji w obiektach, omówiliśmy organizację przygotowania się do ewakuacji, role osób wyznaczonych przez pracodawców oraz to, jaka wagę mają praktyczne ćwiczenia. Mówiliśmy także, opierając się na obserwacjach zachowania uczestników podczas wykonywania zadania praktycznego - w jaki sposób należy się poruszać w pomieszczeniu zadymionym. Podczas dyskusji panelowej uczestnicy podzielili się z nami obserwacjami ze swojego doświadczenia (i ze swoich zakładów pracy).

Mamy nadzieję, że nasza prezentacja wniosła nowe spojrzenie na sprawy związane z możliwością wystąpienia pożaru, zadymienia i widocznością w strefie zadymionej. Symulacje są o wiele skuteczniejszymi i bardziej sugestywnymi formami nauki niż wykład.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Rajdu.

powrót


BeHaPoż na Pikniku Edukacyjnym w Olsztynie. "Prewencja wypadkowa - kultura bezpieczeństwa"

7 września BeHaPoż wraz z partnerem – „Przyjacielem przy Pracy”, wziął udział w Pikniku Edukacyjnym „Prewencja wypadkowa – kultura bezpieczeństwa” w Olsztynie, zorganizowanym przez miejscowy oddział OSPSBHP wraz z CIOP-PIB i OIP. Piknik został zrealizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii Prewencja Wypadkowa pod patronatem CIOP.
Na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udało się organizatorom zgromadzić stoiska producentów i dystrybutorów odzieży, obuwia i sprzętu ochron osobistych, producentów sprzętu, maszyn i urządzeń, stoiska informacyjno-doradcze. Duża część ekspozycji wystawców dotyczyła prowadzonej przez nich działalności edukacyjnej.      W namiocie wykładowym swoje dobre praktyki zaprezentowały największe firmy w regionie:  Michelin, Expom, Browar w Elblągu. W czasie trwania pikniku odbyły się także pokazy montażu rusztowań, szalunków, siatek bezpieczeństwa, bezpiecznej obsługi sprzętu i urządzeń, w tym bezpiecznej jazdy wózkiem widłowym. Wystawcy oprócz pokazów proponowali także konkursy m.in.: z zakresu pierwszej pomocy; znajomości wyrobów czy np.: siły uścisku ręki. Pokazy rozpoczęły się „mocnym uderzeniem” – brawurową akcją miejscowej Straży Granicznej.
Prezentacja BeHaPoż dotyczyła sposobu zachowania się podczas ewakuacji z mocno zadymionych pomieszczeń (symulacja warunków panujących podczas pożaru). Zaprezentowaliśmy także różne znaki ewakuacyjne oraz sposoby ich rozmieszczenia w obiekcie (wysoko nad drzwiami oraz nisko – przy podłodze). Pokazaliśmy także, w jaki sposób pomóc mogą znaki umieszczone na samej podłodze (oznakowanie poziome).

Z naszej oferty skorzystało ponad 100 osób. Niestety niesprzyjająca aura zepsuła nieco widowisko – niemniej podobne pikniki są wartościowymi wydarzeniami w świecie osób zawodowo zajmujących się bhp i p-poż i postaramy się być obecni na podobnych eventach. Organizatorom gratulujemy a naszemu partnerowi – „Przyjacielowi przy Pracy” dziękujemy za zaproszenie.

powrót


II warsztaty dla inspektorów p-poż w Łagowie

W dniu 18 listopada wzięliśmy udział w II warsztatach dla inspektorów p-poż w Łagowie.
W dniu poświęconym tematyce związanej z ewakuacją - zapoznaliśmy uczestników warsztatów z podstawami organizacji próbnych ewakuacji z obiektów. Zwracaliśmy uwagę na najważniejsze aspekty przygotowania, przeprowadzenia i podsumowania takich praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych. W części praktycznej naszych zajęć zaprezentowaliśmy uczestnikom warsztatów w naszym korytarzu ewakuacyjnym, w jaki sposób zachowują się dymy pożarowe, jak wygląda pomieszczenie wypełnione dymem powstającym podczas pożaru; pokazaliśmy także, jakie są realne możliwości odnalezienia w takich warunkach drogi ucieczki, czy choćby podręcznego sprzętu p-poż. Dodatkowym elementem ćwiczeń wprowadzonym do założeń - była nieznajomość obiektu przez uczestników.  Inspektorzy p-poż sami mieli okazję sprawdzić, w jaki sposób należy się poruszać w takich warunkach w poszukiwaniu strefy bezpiecznej, zobaczyli też jak ważne jest właściwe oznakowanie (p-poż i ewakuacyjne) obiektów, jakimi "zarządzają".

Warsztaty p-poż zostały zorganizowane przez TJR Eurocentrum Szkoleń i Badań oraz Lubuski Oddział SITP.

powrót


29.11.2011r. - Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i podstaw ewakuacji w Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie.

5

Pracownicy biorący udział w szkoleniu zapoznani zostali oprócz podstawowych informacji z ochrony pożarowej, także z zasadami działania gaśnic, hydrantów i urządzeń gaśniczych będących na wyposażeniu CEA oraz ze sposobami zwalczania pożarów przy użyciu tego sprzętu. Ponadto omówione zostały warunki ewakuacji w obiekcie CEA oraz obowiązki pracowników obiektu w poszczególnych wariantach/ scenariuszach pożarowych (w tym w przypadku trwania koncertu i pełnej widowni w Sali koncertowej). Każdy uczestnik szkolenia miał też możliwość poznania warunków, jakie mogą wystąpić podczas pożaru, ze zwróceniem uwagi na zadymienie towarzyszące pożarom – oraz przećwiczyć sposoby poruszania się w zadymionym tunelu ewakuacyjnym.

powrót


Szkolenie w firmie SE Bordnetze w Gorzowie Wlkp.

sebn

Przez ostatnie miesiące prowadziliśmy szkolenie 160 osób wyznaczonych do zwalczania pożarów, prowadzenia ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy w firmie SE Bordnetze w Gorzowie.
Szkolenie miało na celu przygotowanie wytypowanych do pełnienia tej funkcji pracowników; przybliżenie im ich przyszłych zadań i obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji.
Poświęciliśmy wiele czasu na omówienie zarówno podstawowych wymagań związanych z technicznym, przeciwpożarowym zabezpieczeniem obiektów budowlanych; wymagań związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków ewakuacji, jak i znajomości lokalizacji punktów przeciwpożarowych; wyjść ewakuacyjnych, miejsc zbiórki. Był też czas na powrót do podstawowych informacji takich jak: zagrożenia pożarowe w zakładzie pracy; grupy pożarów i środki gaśnicze do ich zwalczania; stałe instalacje gaśnicze zainstalowane w SE Bordnetze z naciskiem na umiejętność ich użycia w sytuacji zagrożenia i przede wszystkim obowiązki pracowników (i osób wyznaczonych) w prowadzeniu czynności prewencyjnych, jak również w przypadku konieczności podjęcia konkretnych działań (wystąpienie zagrożenia pożarowego, czy innego miejscowego zagrożenia). Podczas szkolenia zwracaliśmy uwagę na sposoby alarmowania, komunikowania się - przewidziane w procedurach postępowania; sposoby ogłaszania alarmu i „sygnału” ewakuacji oraz role osób wyznaczonych do koordynowania działaniami podczas ewakuacji.  Dokonaliśmy, wraz z uczestnikami, przeglądu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, z naciskiem na jasne sprecyzowanie (i rozumienie) obowiązków, sposobów ogłaszania alarmu i przekazywania informacji o zdarzeniu do PSP, metod komunikacji, wyposażenia osób wyznaczonych – w poszczególnych strefach pożarowych zakładu.
Osobom biorącym udział w szkoleniu zaprezentowano także główne nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przedsiębiorstw, związane np.: z nie zapewnieniem właściwych warunków ewakuacji, nieznajomością sposobów postępowania (nieznajomością IBP). Zwrócono także uwagę na właściwy sposób prowadzenia i kontroli prac niebezpiecznych pożarowo.
Kolejnym realizowanym blokiem tematycznym była pierwsza pomoc przedlekarska. Szkolenie składało się z części teoretycznej, – w której przekazano informacje na temat podstawowych zabiegów ratujących życie, zasad udzielania pomocy przedlekarskiej, postępowania w razie zagrożenia zdrowia, życia, wzywania pomocy, regulacji prawnych, z położeniem nacisku na najczęściej popełniane błędy, obiegowe teorie, opinie, a także rozwianie wątpliwości i odpowiedzi na pytania uczestników udzielane przez doświadczonego i czynnego zawodowo ratownika medycznego. W części praktycznej przeanalizowaliśmy rozmieszczenie i wyposażenie apteczek i sprzętu ratowniczego. Każdy z uczestników miał okazję (i obowiązek) odbyć ćwiczenia praktyczne na fantomie. Zaprezentowano także działanie defibrylatora (a także przedstawiono korzyści wynikające z posiadania takiego urządzenia na wyposażeniu w zakładach pracy).Kolejny blok tematyczny – praktyczne sprawdzenie, w jaki sposób uczestnicy przyswoili sobie wiedzę – zaplanowano na wrzesień. Oprócz przetestowania, w oparciu o przygotowane scenariusze zdarzeń, znajomości procedur awaryjnych i swoich obowiązków – każda z osób będzie miała możliwość odbycia ćwiczeń w symulowanych warunkach zadymienia (w korytarzu ewakuacyjnym) i gaszenia różnych grup pożarów (praktyczna obsługa podręcznego sprzętu p-poż) na symulatorze pożaru.

powrót


Festyn Rodzinny w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.

W dniu 10 czerwca 2011r wzięliśmy udział w Festynie Rodzinnym organizowanym przez Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie („mała 13”). Zorganizowaliśmy „małe inicjatywy edukacyjne” w formie krzyżówek, rebusów i wykreślanek słownych (część z nich zamieszczona jest w CIEKAWOSTKACH). Wszystkie te łamigłówki miały związek z ochroną przeciwpożarową. Promowaliśmy właściwe zachowania podczas zdarzeń i sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu. Pokazywaliśmy i objaśnialiśmyco jest ważne i na co rodzice i dzieci powinni zwracać uwagę. Łamigłówki rozwiązywane były wspólnie przez rodziców i dzieci.
Po tych umysłowych kalamburach przyszedł czas na trochę praktyki.Zapoznano w niej zainteresowanych ze specyfiką zachowania się dymów pożarowych, jego wpływem na organizm człowieka, ale także ze sposobami poruszania się w takim zadymieniu, jeśli doszłoby do pożaru. Wykorzystaliśmy do tego nasz korytarz ewakuacyjny. Pokazaliśmy jak zachowuje się dym, jak ograniczona jest widoczność wewnątrz pomieszczenia. Do korytarza uczestnicy wchodzili trzymając się za ręce. Dzieciom towarzyszyli rodzice. Zainteresowanie było bardzo duże, w związku z czym wprowadziliśmy zasadę przeprowadzania przez korytarz grup „zorganizowanych” co 10 minut.Ponownie pytaliśmy uczestników pokazów o ich wrażenia. Przyznawali, że nie zdawali sobie sprawy, że, widoczność jest tak bardzo ograniczona, że znaki ewakuacyjne są widoczne dzięki swoim fotoluminescencyjnym właściwościom (ale napisy nie są widoczne w całości) oraz że zalecenie poruszania się blisko przy ziemi jest rzeczywiście najskuteczniejsze z punktu widzenia widoczności i możliwości oddychania.
Wśród wszystkich tych, którzy poradzili sobie w kalamburach i rozwiązali przynajmniej jedną z łamigłówek rozlosowano nagrody: piłki, kamizelki odblaskowe i kalendarze strażackie.

powrót


Dni otwarte w ZSLiZ w Sulęcinie

W dniu 20.04.2011 uczestniczyliśmy w Dniu Otwartym w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Szkoła ta kształci m.in. na kierunkach: wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego (klasa „policyjna"); ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego (klasa "strażacka") i przysposobienie wojskowe (klasa "wojskowa”).

W celu pozyskania kolejnych chętnych uczniów dyrekcja szkoły przygotowała tematyczne pokazy. Z pokazów korzystali oczywiście także obecni uczniowie oraz grono pedagogiczne. Byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie części związanej z ochroną przeciwpożarową; między innymi ze sposobami prowadzenia działań w czasie ewakuacji. Służyły temu przeprowadzone przez nas pokazy zachowania się dymów pożarowych i sposobów poruszania się w takim zadymieniu. Wykorzystaliśmy do tego nasz korytarz ewakuacyjny. Pytaliśmy uczestników pokazów o ich wrażenia. Przyznawali, że nie zdawali sobie sprawy, że, widoczność jest tak bardzo utrudniona, że znaki ewakuacyjne są widoczne dzięki swoim fotoluminescencyjnym właściwościom (ale napisy nie są widoczne w całości) oraz że zalecenie poruszania się blisko przy ziemi jest rzeczywiście najskuteczniejsze z punktu widzenia widoczności i możliwości oddychania.

powrót


Szkolenie członków „pogotowia przeciwpożarowego” w firmie ENKA w Gorzowie Wlkp.

Szkolenie miało na celu zapoznanie osób wyznaczonych do zwalczania pożaru oraz przeprowadzania ewakuacji z zadaniami i obowiązkami wynikającymi z powierzenia im tych zadań. Pracownikom przybliżono zarówno podstawowe wymagania związane z technicznym przeciwpożarowym zabezpieczeniem obiektów budowlanych, wymaganiami związanymi z zapewnieniem bezpiecznych warunków ewakuacji, znajomością lokalizacji punktów przeciwpożarowych; wyjść ewakuacyjnych, miejsc zbiórki jak i podstawowymi informacjami takimi jak: zagrożenia pożarowe w zakładzie pracy; grupy pożarów i środki gaśnicze do ich zwalczania; stałe instalacje gaśnicze zainstalowane w ENKA z naciskiem na umiejętność ich użycia w sytuacji zagrożenia oraz obowiązki pracowników (i osób wyznaczonych) w prowadzeniu czynności prewencyjnych, jak również w przypadku konieczności podjęcia działań (wystąpienie zagrożenia pożarowego, czy innego miejscowego zagrożenia). Podczas szkolenia zwracano uwagę na sposoby alarmowania, komunikowania się - przewidziane w procedurach postępowania; sposoby ogłaszania alarmu i „sygnału” ewakuacji oraz role osób wyznaczonych do koordynowania działaniami podczas ewakuacji.  Osobom biorącym udział w szkoleniu zaprezentowano także nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przedsiębiorstw związane z nie zapewnieniem właściwych warunków ewakuacji, czy nieprawidłową konserwacja instalacji czy sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej. Zwrócono także uwagę na właściwy sposób prowadzenia oraz kontroli prac niebezpiecznych pożarowo.

powrót


I Dzień Bezpieczeństwa - 4 września 2009r.

Tematem przewodnim było "Bezpieczeństwo przy prowadzeniu prac na wysokości". W części rywalizacyjnej przygotowaliśmy testy i zalożenia konkurencji sprawnościowych o tematyce: BHP, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo na drogach.

powrót


II Dzień Bezpieczeństwa - 10 września 2010r.

Tym razem tematem przewodnim było "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych". We współzawodnictwie drużynowym oprócz zagadnień podejmowanych w 2009r. pojawił się dodatkowy, bardzo ważny blok tematyczny: zarządzanie kryzysowe.

powrót